Stadgar

JFK är en allmännyttig ideell förening som genom M-KSAK är ansluten till Svenska Flygsportförbundet och därmed riksidrottsförbundet och har sitt säte på Jönköpings flygplats.

Antagna på årsmöte den 23 februari 2007

§1 Klubbens uppgift

Klubbens uppgift är att verka för privatflygets utveckling och popularisering och därvid

 • Genom upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresset för flygning.
 • Bereda klubbens medlemmar tillfälle till motorflygning och flyg- sport på gynnsammast möjliga villkor.
 • Genom aktiva åtgärder främja flygsäkerhetsarbetet i klubben.
 • Aktivt verka för att rekrytera ungdomar och bedriva ungdomsverksamhet inom ramen för det allmännyttiga ideella flyget.
 • I övrigt verka för privatflygets sunda utveckling i enlighet med FSF och KSAK:s principer och stadgar.
 • Verka för att utveckla och underhålla medlemmars kunskaper.

§2 Anslutning till KSAK

Klubben är ansluten till KSAK och följer i tillämpliga delar dess stadgar samt årsmötets beslut.

§3 Styrelse

Klubben står under ledning av en styrelse bestående av ordförande och minst 9 övriga ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på ordinarie årsmöte för en mandattid av ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs på ordinarie årsmöte med ca halva antalet per gång för en mandattid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt beslutar om firmatecknare.

Styrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor som ej skall hänskjutas till allmänt sammanträde, antager nya medlemmar, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet medlemmar är närvarande. Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§4 Årsmöte / Allmänt möte

Ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast 30 dagar före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • Syrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Bekräfta fastställande av årets verksamhetsplan.
 • Val av:
  • Styrelsens ordförande för en tid av ett år.
  • Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  • Minst 2 suppleanter för styrelsens ledamöter för en tid av ett år.
  • Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
  • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande.
 • Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast sju dagar före mötet.
 • Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen för mötet.

Allmänt möte skall hållas när större förändringar skall ske i klubben, t ex flygplanbyte. Vid sådant möte skall även fastställas åtgärder för fastigheten, flygplan etc.

Extra allmänt möte utlyses då styrelsen anser att det är nödvändigt eller då minst en tredjedel av klubbens röstberättigade gör framställan härom.

§5 Medlemmar

Medlemskap i klubben kan vinnas av enskilda personer och övriga juridiska personer, (firmamedlemmar) mot erläggande av föreskrivna avgifter.

Aktiv (fullvärdig) medlem skall vara ansluten till KSAK, Motor-flygförbundet KSAK och FSF, antingen genom klubben eller genom annan till centralorganisationen ansluten klubb.

Övriga medlemskategorier är:

 • Hedersmedlem
 • Stödjande/supportermedlem
 • Gästmedlem

Genom beslut av årsmöte får person på förslag av styrelse eller från enskild medlem, kallas till ständig medlem eller hedersmedlem.

Medlem kan för åtgärd som motverkar klubbens mål eller skadar klubbens anseende uteslutas av styrelsen.
Överklagan kan göras till M-KSAK, FSF, eller RF.

§6 Avgifter

Medlemsavgifter för påföljande år beslutas på allmänt möte som hålls efter det att KSAK fastställt KSAK-avgift för påföljande år. Avgifterna gäller kalenderår och erlägges förskottsvis före januari månads utgång. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

Beträffande klubbens avgifter till KSAK gäller vad som föreskrivits i KSAK:s stadgar och beslutats vid KSAK:s årsmöte.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§7 Rösträtt

Rösträtt skall utövas personligen. Varje medlem äger en röst. Medlem som inte erlagt stadgeenlig medlemsavgift äger icke utöva rösträtt.

För beslut fordras enkel majoritet utom i fråga om klubbens upplösning (se §10). Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val då lottning verkställs. Omröstning ska ske öppet. Vid val må dock sluten omröstning ske, därest röstberättigad gör framställning härom.

Beträffande rösträtt inom centralorganisationen gäller vad som är föreskrivet i organisationens stadgar.

§8 Revision

Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av två revisorer, varav en bör vara auktoriserad. För revisorerna skall finnas två suppleanter. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet.

§9 Ändring av stadgarna

För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden med minst 30 dagars mellantid, av vilket det ena skall vara ordinarie årsmöte. Ändringar av principiell innebörd bör underställas KSAK för godkännande.

§10 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För dylikt beslut fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Klubbens tillgångar skall vid eventuell upplösning överlämnas till Jönköpings Segelflygklubb.

(Jönköpings Segelflygklubb skall enligt avtal mellan Jönköpings Flygklubb och Jönköpings Segelflygklubb ha motsvarande paragraf i sina stadgar; Jönköpings Segelflygklubbs tillgångar skall vid eventuell upplösning lämnas till Jönköpings Flygklubb.)

§11 Rätt att använda klubbens flygplan

har den som uppfyller samtliga följande krav:

 • Betald medlemsavgift, motsvarande fullvärdig medlem eller gästmedlem.
 • Ekonomiska skyldigheter har fullföljts.
 • Giltig License, Medical, Class Rating.
 • Flygsäkerhetsmässiga villkor är uppfyllda.

Ordförande, skolchef eller motorflygchef äger rätt att förhindra medlem att flyga klubbens flygplan som följd av olämpligt uppträdande i samband med flygning, överträdelse av myndighets och klubbregler för flygning, bristande förmåga som påverkar flygsäkerheten eller på annat sätt visat sig olämplig att framföra klubbens flygplan.